UWAGA!

W okresie od 26 czerwca do 1 września

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu czynna:

Poniedziałek – piątek 8.00-15.00,

soboty – nieczynne

 

Informujemy, że w dniach 23-25 sierpnia Filia PBW w Brzegu będzie nieczynna. Przepraszamy za niedogodności.

 

 


 

Regulamin Wypożyczalni PBW w Opolu i filii terenowych

W oparciu o art. 14 ust.1-5 Ustawy z dnia 27.06.1997r o bibliotekach (Dz. Ust. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. Ust. Nr 89, poz. 824
z późn. zm.), oraz Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu
 z dnia 04.11.2013r. ustalam

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W OPOLU
I FILII TERENOWYCH

§ 1

Ze zbiorów Biblioteki mają prawo korzystać osoby pełnoletnie zameldowane
w województwie opolskim oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze szkół policealnych, studenci uczelni wyższych, mających siedziby w województwie opolskim.

§2

Czytelnik przy rejestracji w Bibliotece jest zobowiązany:
1. okazać dowód osobisty i/lub legitymację (służbową, studencką, szkolną)
2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
3. podpisać zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu,
4. uiścić opłatę tytułem usług informacyjnych w wysokości:
- nauczyciele, bibliotekarze, studenci, słuchacze szkół policealnych, uczniowie – 5,-zł
- pozostałe osoby – 10,-zł,
5. pobrać kartę biblioteczną.

§3

1. Karta biblioteczna jest ważna 12 miesięcy od jej założenia.
2. Czytelnik jest zobowiązany do przerejestrowywania karty bibliotecznej poprzez uiszczenie opłaty z tytułu usług informacyjnych.
3. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować pod rygorem utraty statusu czytelnika, a fakt ewentualnego jej zagubienia należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
4. Koszt wydania duplikatu karty wynosi 10,- zł.
5. Każda wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzana pokwitowaniem.


§4

Czytelnik może wypożyczyć zbiory biblioteczne po złożeniu zamówienia poprzez katalog online oraz okazaniu ważnej karty bibliotecznej.

§5

Czytelnik ma prawo upoważnić inną pełnoletnią osobę do korzystania ze swojej karty poprzez zgłoszenie tego bibliotekarzowi .

§6

Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu zamieszkania i miejsca pracy.

§7

1.    Z Biblioteki można korzystać w godzinach jej otwarcia.
2.    Wypożyczone zbiory biblioteczne czytelnik kwituje podpisem na rewersach.
3.    Czytelnik może korzystać z wypożyczalni międzybibliotecznej, której zasady określa odrębny regulamin.


§8

Nauczycielom wszystkich szkół i placówek oświatowo – wychowawczych wypożycza się jednorazowo do 15 książek i 5 mediów, w skład który wchodzą kasety wideo, kasety magnetofonowe, płyty CD, płyty dvd, teczki edukacyjne, foliogramy na okres 2 miesięcy. Nauczyciel może prolongować termin wypożyczonych materiałów bibliotecznych o cztery miesiące. Za każde dwa miesiące prolongaty uiszcza opłatę w wysokości 1,- zł za egzemplarz. Cały okres wypożyczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy lub odwołania prolongaty na materiały biblioteczne bez podania powodu.

§9

Pozostałym czytelnikom wypożycza się do 10 tytułów książek i 5 mediów na okres 1 miesiąca. Czytelnik może prolongować termin zwrotu książek i mediów o dwa miesiące. Za każdy miesiąc prolongaty uiszcza opłatę w wysokości 2,-zł za egzemplarz oraz za poszczególne media. Cały okres wypożyczenia nie może przekroczyć 3 miesięcy. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy lub odwołania prolongaty na książki bez podania powodu.

§10

1.    Za przetrzymanie książek i mediów ponad ustalone terminy zwrotu lub prolongaty Czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę tytułem kary za przetrzymanie materiałów bibliotecznych w wysokości 20,- gr za tom, za każdy dzień roboczy zwłoki.
2.    Czytelnikowi, który odmawia zwrotu książek i mediów oraz uiszczenia opłat Biblioteka blokuje możliwość korzystania ze zbiorów oraz realizuje swoje roszczenia w trybie postępowania windykacyjnego.

§11

Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność i stan techniczny wypożyczonych książek i mediów. O zagubieniu lub zniszczeniu książek lub mediów należy powiadomić bibliotekarza. Zasady regulowania należności za utracone lub zniszczone zbiory biblioteczne ujęte są w odrębnym zarządzeniu.

§12

Czytelnik wypożyczając książki i media jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanych egzemplarzy, w przypadku zbiorów uszkodzonych lub niezgodnych z zamówieniem, należy zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.


§13

Książki wydane do 1945r. udostępnia się tylko w Czytelni Biblioteki.

§14

Korzystanie ze zbiorów podręcznych i specjalnych określają odrębne regulaminy.

§15

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków. Kierownik Wydziału Udostępniania Zbiorów odpowiada na nie w terminie 14 dni od ich złożenia. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora PBW.

§16

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Wydziału Udostępniania Zbiorów. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora PBW.

§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2014 r.

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
4854250