UWAGA!

W okresie od 26 czerwca do 1 września

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu czynna:

Poniedziałek – piątek 8.00-15.00,

soboty – nieczynne

 

Informujemy, że w dniach 23-25 sierpnia Filia PBW w Brzegu będzie nieczynna. Przepraszamy za niedogodności.

 

 


 

Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W OPOLU

§1

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu udostępnia swoje zbiory bibliotekom krajowym.

§2

Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i inne wydawnictwa informacyjne
 • wydawnictwa wydane przed 1945 r.
 • czasopisma, kopie artykułów z czasopism
 • dzieła w złym stanie zachowania
 • dzieła z księgozbioru podręcznego, Czytelni i Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych i Medialnych
 • materiały w dużym formacie – ponad A3

§3

W uzasadnionych przypadkach, wymagających indywidualnego rozpatrzenia, materiały wymienione w punkcie 2 mogą zostać wypożyczone innym bibliotekom.

§4

PBW w Opolu wypożycza materiały biblioteczne bibliotekom krajowym na okres jednego miesiąca. Okres ten może być przedłużony na wniosek biblioteki zainteresowanej, przed upływem terminu zwrotu. W razie niezwrócenia dzieł w terminie biblioteka wysyła upomnienie, na które biblioteka przetrzymująca zobowiązana jest natychmiast odpowiedzieć. Brak odpowiedzi spowoduje zatrzymanie dalszych wypożyczeń ze zbiorów PBW w Opolu.

§5

Informację o prolongacie materiałów można przesłać pocztą elektroniczną lub uzgodnić telefonicznie.

§6

W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia Międzybiblioteczna może ustalić inny okres korzystania z materiałów bibliotecznych.

§7

Materiały wypożyczone z PBW w Opolu mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.

§8

Biblioteka zamawiająca materiały ze zbiorów PBW w Opolu powinna potwierdzić ich odbiór telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną.

§9

Materiały biblioteczne przesyłane przesyłką pocztową należy odpowiednio zabezpieczyć przed zniszczeniem.

§10

PBW w Opolu pokrywa koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały, natomiast koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka wypożyczająca.

§11

Zamawiane materiały biblioteczne mogą być również odbierane przez osobę upoważnioną. Osoba odbierająca dzieło w Wypożyczalni Międzybibliotecznej winna przedłożyć:

 • rewers opatrzony pieczęcią biblioteki zamawiającej i podpisem osoby uprawnionej do wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • dokument tożsamości wraz z pisemnym upoważnieniem biblioteki zamawiającej.

     §12

W wypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów ze zbiorów PBW w Opolu formę rekompensaty szkody określa Komisja Wyceny Zbiorów wg obowiązującego Zarządzenia dyrektora PBW w sprawie regulowania należności za zbiory biblioteczne utracone i zniszczone.

§13

W razie przekroczenia przepisów niniejszego Regulaminu biblioteka traci prawo do korzystania ze zbiorów PBW w Opolu za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej na czas ustalony przez dyrektora.

§14

PBW w Opolu sprowadza dla czytelników materiały biblioteczne z bibliotek krajowych.

§15

Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają:

 • czytelnicy posiadający ważną kartę biblioteczną
 • pracownicy PBW w Opolu

§16

Warunkiem przyjęcia zamówienia w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w bibliotekach w Opolu.

§17

PBW w Opolu zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej bez podawania uzasadnienia.

§18

Zamówienia na sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek przyjmowane są w Wypożyczalni Międzybibliotecznej na odpowiednich rewersach.

§19

Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.

§20

Na rewersie powinny być uwzględnione możliwie szczegółowe dane bibliograficzne dotyczące zamawiającej pozycji:

 • nazwisko i imię (imiona) autora,
 • pełny tytuł publikacji,
 • miejsce i rok wydania (z zaznaczeniem, czy chodzi wyłącznie o wymieniony rok, czy też inne wydanie).

§21

Termin realizacji zamówień nie zależy od PBW w Opolu.

§22

Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich składania.

§23

Sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną materiały udostępniane są czytelnikom wyłącznie w Czytelni PBW w Opolu.

§24

Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca.

§25

Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia, zgłaszając to w Wypożyczalni Międzybibliotecznej, nie później niż na tydzień przed upływem ustalonego terminu zwrotu.

§26

W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki – właściciela w formie przez nią ustalonej.

§27

Za realizację zamówienia w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej PBW w Opolu pobiera z góry opłatę w wysokości 12,00zł.

§28

Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zamówione materiały, PBW w Opolu może go obciążyć pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem (koszty przesyłki) oraz pozbawić prawa korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

§29

Bibliotekarz prowadzący Wypożyczalnię Międzybiblioteczną informuje osoby zamawiające o nadejściu zamówionych materiałów telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§30

Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje pozbawieniem czytelnika prawa do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej czasowo lub bezterminowo.

§31

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2010r.

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
4821432