UWAGA!

W okresie od 26 czerwca do 1 września

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu czynna:

Poniedziałek – piątek 8.00-15.00,

soboty – nieczynne

 

Informujemy, że w dniach 23-25 sierpnia Filia PBW w Brzegu będzie nieczynna. Przepraszamy za niedogodności.

 

 


 

Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w województwie opolskim.

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych przedstawiamy zasady realizacji zadań:

1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek:
Stosowny dokument potwierdzający konsultacje z rodzicami i uczniami datowany pomiędzy 01.05.2016 r., a datą wystawienia faktury za zakupy książek.

2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące:

a) planowanie zakupów książek :

Szkoły konsultują planowane zakupy książek z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Opolu lub jej filiami (Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork i Nysa) lub wybraną biblioteką publiczną – szkoła przesyła do ww. bibliotek listę książek planowanych do zakupu (listy książek wraz z danymi szkoły w formie tradycyjnej lub pocztą elektroniczną i otrzymuje potwierdzenie i informację zwrotną).
W przypadku konsultacji z PBW listy należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) wymiana informacji o imprezach promujących czytelnictwo:
Szkoła jest zobowiązana do zorganizowania co najmniej 1 wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów (z wyłączeniem lekcji bibliotecznych). Informację o planowanych działaniach organ prowadzący szkołę lub organizator wydarzenia (szkoła) przekazuje do PBW w Opolu (tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wg. poniższego wzoru) - minimum na 1 tydzień przed realizacją.

 

Lp. Organizator Miejscowość Gmina Temat Imprezy Data i godzina

Odbiorcy

(np. uczniowie, rodzice, mieszkańcy itp.)

1.            
2.            

 

Na zaproszenie organizatora w wydarzeniu w charakterze obserwatora mogą uczestniczyć przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. PBW w Opolu na bieżąco będzie publikować na stronie internetowej www.pedagogiczna.pl informacje o imprezach promujących czytelnictwo w województwie opolskim. Szkoły będą upubliczniać informacje o imprezach promujących czytelnictwo, organizowanych przez PBW w Opolu oraz wybrane biblioteki publiczne (min. 1 biblioteka).

3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów: Odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły oraz informacja o wydarzeniu na www.pedagogiczna.pl

4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami: odpowiedni zapis w dokumentacji szkoły.

5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej - zgodnie z zasadami organizacji projektu edukacyjnego. (Dla klas równoległych może to być tematycznie ten sam projekt, ale musi być zrealizowany w innych terminach, osobno dla każdej klasy).

6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. Dowodem realizacji tego wymagania jest także planowanie podjęcia takich działań w okresie ferii zimowych roku szkolnego 2016/2017.

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek – (dotyczy zarówno publikacji dla osób niepełnosprawnych jak i o niepełnosprawności).

8. Rozliczenie środków otrzymanych przez organ oraz sprawozdanie z realizacji programu – sporządzone i dostarczone do 15 stycznia 2017 r. na adres Kuratorium Oświaty w Opolu.

1) Rozliczenie środków otrzymanych przez Organ:

a) do zestawienia dowodów poniesienia wydatków należy dołączyć kserokopie rachunków, faktur z wykonania zadania oraz potwierdzeń ich uregulowania,

b) w zestawieniu dowodów poniesienia wydatków należy przedstawić wydatki na realizację zadania z podziałem na wydatki poniesione w ramach wnioskowanej dotacji i wydatki w ramach wkładu własnego, osobno dla każdej ze szkół lub bibliotek pedagogicznych.

2) Sprawozdanie z realizacji programu powinno zawierać:

a) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu oraz informację o zrealizowanych działaniach, o których mowa w § 3 ust. 1 lub 3 rozporządzenia,

b) wnioski z realizacji programu.

9. Realizacja programu będzie monitorowana zarówno w trakcie jego trwania, jak i po zakończeniu (sprawozdania).

Monitorowanie może obejmować m.in. następujące zagadnienia:

a) liczbę wydarzeń czytelniczych w szkole w trakcie trwania programu,

b) liczbę wypożyczeń przypadających na jeden tytuł z nowo zakupionych książek,

c) ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w danym roku szkolnym,

d) ogólną liczbę wypożyczeń z biblioteki szkolnej w analogicznym okresie w poprzednim roku szkolnym.

10. Organy prowadzące szkoły, które otrzymały dotację, podają do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/programy-i-projekty/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/4554-narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-przyznane-dofinansowania-w-roku-2016

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Sprawozdanie finansowe i merytoryczne.

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wzorów formularzy sprawozdań dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w załączeniu przedstawiamy wzory sprawozdań dla województwa opolskiego. Organy prowadzące są zobligowane do przesłania sprawozdań do Kuratorium Oświaty w Opolu w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2017 r.

Sprawozdanie powinno zawierać:

 1. Sprawozdanie finansowe – załącznik nr 1 (we wzorze określono sposób przedstawienia dokumentów księgowych związanych z zakupem książek),
 2. Formularz sprawozdania organu prowadzącego szkołę lub bibliotekę pedagogiczną – załącznik nr 2 lub 3 z wypełnionymi tabelami:
  • zestawienie wydatków,
  • zestawienie ilościowe,
  • informacja o działaniach.

 Zrealizowane przez szkoły, zgodnie z Rozporządzeniem, działania podlegają weryfikacji przez organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, który potwierdza ich wykonanie stosownym wpisem w odpowiedniej rubryce sprawozdania.

W przypadku wątpliwości lub zapytań prosimy o kontakt: tel. 774524361 p. Robert Gwóźdź

 1. Wzór sprawozdania finansowego.
 2. Formularz sprawozdania organu prowadzącego szkołę.
 3. Formularz sprawozdania organu prowadzącego bibliotekę pedagogiczną.

2017

wczytuje

2016

do pobrania

 

GALERIA

Jako tako czyli jak to po japońsku ... - warsztaty czytelnicze


image009

image009
   28 września  br. uczniowie z klasy III a z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16 w Opolu uczestniczyli w pierwszych zajęciach czytelniczych z cyklu ,,Bajkopodróżowanie świata poznawanie". Podróż literacka odbyła się do Japonii, następna będzie do Włoch.

Więcej…

PARTNERZY

Odsłon artykułów:
4821425